حساب مالی فروشگاه


شماره کارت بانک سامان 6219861028257904 به نام مهدی رضی اف؛
شماره کارت بانک ملت 6104337822849426 به نام مهدی رضی اف؛
پس از واریز جهت ثبت سفارش با کارشناس فروش تماس گرفته تا 4 رقم آخر کارت بانکی که شما با آن پرداخت نموده اید را جهت تایید فرآیند خرید ثبت نمایند.