رایج ترین خرابی های کلاچ خودرو

نویسنده مدیر 1395/04/24 0 نظر دیسک و صفحه,

کلاچ بر نمی گردد

فنر مرزی ( فنرهای اتصال دهنده صفحه فشار چدنی به شاسی دیسک کلاچ)دفرمه شده

دلیل نقص:

 • خودرو زمانی که بار بیش از حد داشته ( overload )
 • در حال پایین آمدن از سراشیبی از دنده سنگین به عنوان ترمز استفاده شده.
 • در زمان پارک خودرو در سرازیری از دنده به جای ترمز دستی استفاده شده.
 • در حرکت خودرو با سر عت بالا از دنده سنگین استفاده شده ( دنده معکوس )
 • بین هزار خاری شفت گیربکس و صفحه کلاچ لقی ایجاد شده که ناشی از خوردگی ویا شکستن دندانه های هزارخار.

 

فنر برگ ( صفحه ای که مابین دو لنت فشرده شده )شکسته شده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .لنگی و چرخشی نا متعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

 

دنده های هزار خار آسیب دیده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن . لنگی و چرخش نا متعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزارخار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

 

بلبرینگ آسیب دیده

دلیل نقص:

 • گرم شدگی بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده وروغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.
 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.
 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.

 

بلبرینگ آسیب دیده

دلیل نقص:

 • گرم شدگی بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده وروغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.
 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.
 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.

 

کلاچ رد می کند

نواحی از دیسک کلاچ سوخته

 • دلیل نقص:
 • لنت چرب و روغنی شده.
 • سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای سیمی )
 • سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).
 • فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) معیوب شده و عمل جداسازی کلاچ را کند کرده.

 

لنت صفحه کلاچ روغنی شده

 • دلیل نقص:
 • کاسه نمد گیربکس روغن پس داده.
 • درهنگام نصب.لنت صفحه کلاچ با دستان چرب و با اشیاء روغنی در تماس بوده.
 • در هنگام نصب به هزار خار شفت و صفحه کلاچ بیش از حد روغن مالیده شده.

 

 

 

 

پدال کلاچ باز نمی گردد

لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) شکسته شده

دلیل نقص:

 • در نتیجه حرکت بیش از حد بلبرینگ رو به جلو پره های دیافراگم ( خورشیدی ) با دیسک بر خورد کرده.
 • در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ. پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر ) بسته نشده.

 

 

کلاچ جدا نمی کند

در لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) خوردگی به وجود آمده

دلیل نقص:

 • فاصله بین دیسک کلاچ و بلبرینگ مطابق استاندارد تنظیم نشده.
 • دو شاخه کلاچ با میله محفظه گیربکس و یا موتور ( شفت گیربکس ) به صورت هم محور نصب نشده اند . بلبرینگ نسبت به صفحه فشار دقیقا از مرکز فشرده نشده.
 • بلبرینگ خراب شده و هنگام گردش بدلیل اعمال فشار پره های فنر دیافراگم خورده شده.

 

صفحه فشار شکسته

دلیل نقص:

 • گرم شدن بیش از اندازه صفحه فشار. که بدلیل رد کردن ( حرکت پله ای ) . ناشی از تماس با لنتهای پاره شده . ایجاد شده.
 • گرمای زیاد .ناشی از لنتهای چرب و روغنی .
 • استفاده نادرست مانند نیم کلاچ های مکرر گذاشتن مداوم پا بر روی کلاچ. رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...
 • تنظیم نادرست مانند عدم استفاده بصورت کیت کامل. ایراد نصب و...

 

 

 

کلاچ خالی می کند .

 • لنتها خورده شده
 • دلیل نقص:
 • به صورت مکرر از نیم کلاچ استفاده شده.
 • سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای نوع سیمی ).
 • سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).

 

 

کلاچ صدا می دهد

فنرهای لول صفحه کلاچ شکسته شده

دلیل نقص:

 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس . شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.
 • گرم شدن بیش از حد بدلیل روغنی شدن لنتها به دلیل تنظیم نبودن موتور.


هزار خار صفحه کلاچ از جا در آمده

دلیل نقص:

 • بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.
 • یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.
 • شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .لنگی و چرخش نامتعادل دارد.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.
 • به دلیل تنظیم نبودن موتور.


بلبرینگ آسیب دیده

دلیل نقص:

 • گرم شدن بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده و روغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.
 • دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.
 • محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.


صفحه های پوششی جلو و یا عقب صفحه کلاچ ( صفحه های پوششی فنرلول )شکسته شده

دلیل نقص:

 • صفحه کلاچ بر عکس نصب شده.
 • به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس. شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.
 • رانندگی بدون توجه به نسبت دور موتور با دنده متناسب.

 

 


 

 

 

لرزش کلاچ

 نواحی از دیسک سوخته

دلیل نقص:

 • بالانس دیسک در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.
 • در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ .پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر )بسته نشده.
 • سطح دیسک و یا صفحه روغنی شده.
 • سطح فلایویل( صفحه در حال چرخش موتور ) تاب داشته.
 • گرم شدن بیش اندازه در نتیجه استفاده نادرست شامل نیم کلاچ های مکرر و مداوم پا بر روی کلاچ . رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...
 • هم محور نبودن بلبرینگ و دیسک در زمان نصب.


نواحی براق در سطح لنت به وجود آمده

دلیل نقص:

 • بالانس دیسک و در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.
 • سطح فلایویل صاف نباشد.
 • عمر مفید لنت به اتمام رسیده.


سطح لنت روغنی شده

دلیل نقص:

 • از مجرای محور دنده ( گیربکس ) و یا محور موتور ( فلایویل ) روغن نشت کرده.
 • محل هزار خار بیش ازحد روغنی شده.
 • در هنگام نصب لنت روغنی شده.

نظر خود را بیان کنید